Diskuze


předchozí »
Judith - 10.02.2024 11:33:39 #
Dostala jsem náladu na jedno z mých nejmilejších alb vůbec. Znám ho opravdu dlouho, ale nějak mě nikdy nenapadlo pořádně poslouchat, co se tam vlastně zpívá, atmosféra hudby mě pokaždé pohltí. No, docela koukám...

Greenslade - Bedside Manners Are Extra (1973)  >> odkaz

Now that you know I'm not the kind to be kind to be cruel
Would you resist a small goodbye, but a kiss would be cool
Maybe you're too young to be fooled, I know
Bedside manners were extra at finishing school

Many a cloud has passed, the last time I loved didn't last
Although it's goodbye, the old school tie came in useful but fast
Your mother and father weren't to know what we already know

Please write to me if you have the time
Please write to me, let me know you're mine
Please write to me, please fly to me, please

Have a holiday
Happy holiday love

---

Teď, když víš, že nejsem typ, který by si užíval krutost,
odmítla bys rozloučení, ale pusa bude v pohodě
Možná jsi moc mladá, aby ses nechala ošálit, vím,
postelové manýry byly ve škole nepovinné

Mnoho mraků přešlo, má poslední láska neměla trvání
Ačkoli je to sbohem, ta stará školní kravata se vážně šikla...
Tvoje máma a táta nevědí, co my už jo

Prosím, napiš mi, jestli budeš mít chvilku
Napiš, ať vím, že jsi moje
Prosím, napiš, prosím, přileť ke mně

Užij si volno
Hezké prázdniny, lásko
Judith - 28.10.2023 14:55:52 #
Ještě doplním, že hudebně jsou Voyage For Knowledge "standardní neoprog", ale moc pěkně udělaný, kompozičně jsou vynalézaví, přitom neexhibují, nerozpadá se jim v detailech celek. Jako velmi osvěžující a ne úplně obvyklou vnímám jistou zemitost a taky nadhled - neberou sami sebe ani hudbu smrtelně vážně, nejdou do vznešena, spíš jsou to vykutálení komedianti. V předešlých dekádách podobnou kombinaci nenalézám.
Judith - 28.10.2023 14:33:13 #
Jedna nová kapela, která si mě omotala kolem prstu během deseti minut. Tvůrčí duší je hřmotný vousáč Yannick de Brandt. Zpívat začíná na hraně svého rozsahu, napoprvé jsem skladbu málem vypnula, ale u 'cause I thirsted for that knowledge už jsem byla jeho.

Voyage For Knowledge: Voyage For Knowledge  >> odkaz
(2023)

Running with smokers lungs
Chasing the blue skies
Puffing and wheezing and
Questioning Reason

How do these sponges
Oxygenate our blood
Convert air to body cells
Making our brains work?

To conceive
How to leave
Earth’s gravitational pull………

Running with smokers lungs
While it may be healthy, it isn’t very fun…
Wish I could run straight up
And escape Earth’s gravitational pull…

Aaaaahaaaaa aaaahaaaa ooooooooo

Up – Up…and away…
Speed and Mass, without weight.
Hot – Cold…cold is hot
Elevate me to something I’m not
Please elevate me to something I’m not
Elevate me to…something I’m not.

mmmm….mmmm…mmmm…mmmm… oooooooooh

And I know… If I get too high…
I’ll have to stop before my life runs dry
Have to stop before my life runs dry
Don’t you know I’ll have to stop before
Life Runs
Dryyyyyyyyyy…………

Dissolve! Into the Stratosphere…
UP UP AND AWAY
Looking down… From nowhere near…

A Pixel! Unrecognizable…
HIGH DEF – LOFI – MID
Letting go of FEAR!
Of FEEEAAAARRRR!!!

From up here…
There’s no Up here… oh no
Just a sphere of emptiness
From down here, I seem small…
Random and eternal
A speck of dust…
A Deity…
A vessel of attempted comprehension
That everything is locked in a Void

BUT
Do I still want to know….
Where… The Void ends?
I don’t know, I swear I don’t know……

‘cause I thirsted for that knowledge
And I hungered for some wings
Then I took off for a voyage to the edge of everything…

From a Galactic
Perspective,
Everything we know
Is meaningless and pointless and lost…
In a universal roar….
A Universal ROOOAAARRRR! AAAAAHAAAA!!!!!

--

Cesta za poznáním

Běh s kuřáckými plícemi
Honba za modrou oblohou
S nadýmáním a sípáním
Vzývám Rozum

Jak jenom tyhle částečky
okysličují krev
přivádějí vzduch do buněk
pohánějí mozek

Přijít tak na to
jak se vymanit
z tahu gravitace

Běh s kuřáckými plícemi
je možná zdravý, ale není to kdovíjaká zábava
Kéž bych se mohl rozběhnout přímo nahoru
a vymanit se z tahu gravitace

Nahoru, nahoru a pryč
rychlost a hmota, bez tíhy
Horké, chladné, chlad žhne
Pozdvihni mne k něčemu, čím nejsem
Prosím, pozdvihni mne k něčemu, čím nejsem
Pozdvihni mně k něčemu... čím nejsem

A vím, že když se dostanu příliš vysoko
musím zastavit, než můj život doběhne
Zastavit, než život vyprší
Copak nevíš, musím zastavit
než můj život
vyprší

Rozpustit se! Ve stratosféře
Nahoru, nahoru a pryč
Shlížet... Odjinud

Pixel! K nepoznání
měnící rozlišení
Zbavit se strachu
Strrrrrachu!

Odsud shora
se neukazuje žádné nahoře... ach ne
Jen sféra prázdnoty
Odsud zdola vypadám malý
Náhodný a věčný
Zrnko prachu
Božství
Plavidlo na cestě za pochopením
že vše je uzamčeno v prázdnotě

Však
chci stále vědět... kde
prázdnota končí?
Nevím, fakticky netuším

Žíznil jsem po té znalosti
a měl hlad po křídlech
než jsem se vypravil na hranu veškerenstva

Z galaktické
perspektivy
vše, co víme
je bezvýznamné, nesmyslné a ztracené
Ve všeobjímajícím řevu
univerrrrzálním zařřřřvání
Judith - 26.10.2023 13:52:53 #
V pořadí druhá skladba mi dnes silně připomněla tu první. Musím je dát k sobě. Dvě strany mince, která se osm let točila ve vzduchu... než dopadla na hranu. Za pozornost stojí, že první skladba se jmenuje One Time, tedy "jedenkrát", a kompletní text v ní zazní... dvakrát. 

King Crimson: One Time  >> odkaz
Thrak, 1995

One eye goes laughing
One eye goes crying
Through the trials and trying of one life
One hand is tied
One step gets behind
In one breath we're dying, ah-ah

I've been waiting for the sun to come up
Waiting for the showers to stop
Waiting for the penny to drop
One time
And I've been standing in a cloud of plans
Standing on the shifting sands
Hoping for an open hand
One time


King Crimson: Eyes Wide Open  >> odkaz
The Power To Believe, 2003

Here it comes, here comes another day
Another decision on the way
Well here it comes, here comes a covered display
Of preferences to make
Well here it comes, here comes a knock on the door
Open it for an opportunity
Well here it comes, here comes another day
For memories to be made

Eyes wide open
Eyes wide open all the time

'n there it was, it was a perfect take
And were you asleep or awake
There it was, it was a perfect time
To speak your mind
'n there it was, it was a chance of a lifetime
It flew right by and what did you do?
Well there it was, it was another day
For memories to be made

Eyes wide open
Eyes wide open all the time
I've got my eyes wide open
Eyes wide open all the time
Because you never know
What you might see

---

Jednou

Jedno oko jde s úsměvem
a druhé s pláčem
skrze zkoušky a pokusy jednoho života
Jedna ruka svázaná
Jeden krok pozadu
Jedním dechem umíráme

Čekal jsem, až vyjde slunce
přeháňky ustanou
mince dopadne
Jednou
Stál jsem v oblaku plánů
na pohyblivých píscích
doufal v otevřenou ruku
Jednou


Oči dokořán

Je to tady, další den
další rozhodování
Tak tady to je, zakrytý displej
preferencí, které je třeba udělat
Jo, je to tady, zaklepání na dveře
Otevři je příležitosti
Tady to je, přichází další den
pro vytvoření vzpomínek

Oči dokořán
Oči dokořán po celý čas

Tady to bylo, perfektní záběr
a snil jsi či bděl
Bylo to tady, perfektní čas
vyslovit se
Jo, tady to bylo, životní šance
prolétla hned vedle, a cos udělal?
Tady to bylo, další den
pro vytvoření vzpomínek

Oči dokořán
Oči dokořán po celý čas
Mám oči dokořán
po celý čas
Protože nikdy nevíš,
co můžeš uvidět
Judith - 01.10.2023 15:21:40 #
The Silent within  >> odkaz
Steve Vai: The Ultra Zone (1999)

Endless time is arriving in this lost and found
What is now was always, but never seemed to be
In the breath of a heartbeat, the walls tumble down
An elusive light and sound enraptured me

But I remain in my body
Words fail to describe what we feel when we die inside

God only knows (only knows) what we're feeling
When the lights grow dim
Is there really a voice inside
In the silent within?

Torn apart by a twister of greed lust and pride
When I bleed, it's a need to be one with you
Why is anger so hungry and love so blind?
Why do we hurt when we cry?
Well, God only knows (God only knows) what we're dreaming
In our ultimate sin
Do we really hide anything
In the silent within?
Silent within, within

Oh, hide in your darkness
And I'm dreaming today
Only for a moment would you hear
Oh, slow me down
Run away (run away)
God only knows, and He ain't talkin'
In the sound and the light and the life

There's no end to the bottom when we start to fall
There's no top to the high when we want to climb
And this heart is a prison bound by chains of gold
Wherein lies the keys

God only knows how we're falling
While reaching for Him
In this vacuum of time and space
In the silent within
God only knows
Within

It's a drop from the ocean, a star from the sky
A grain of sand from the Earth, a tear from an eye
When the light is before us and shines in our life
In the silent within
God only knows

---

Nekonečný čas přichází v tomto ztraceném a nalezeném
Co je nyní, bylo vždy, ale nikdy se nezdálo být
V dechu úderu srdce zdi padají
Uchvátilo mne nepolapitelné světlo a zvuk

Zůstávám však ve svém těle
Slovy nelze vypovědět, co cítíme, když vevnitř umíráme

Jen bůh ví, co cítíme
Když světla slábnou
Je uvnitř opravdu nějaký hlas
V tom tichu?

Rozervaný chamtivostí, chtíčem a pýchou
Když krvácím, je to z potřeby být zajedno s tebou
Proč je hněv tak hladový a láska tak slepá
Proč bolí, když pláčeme?
Jen bůh ví, o čem sníme
V našem ultimátním hříchu
Skrýváme vůbec něco
V tom tichu uvnitř?
Ticho uvnitř, uvnitř

Skryj se ve své temnotě
A já dnes sním
Že na chvíli uslyšíš
Zpomal mě
Utíkej pryč
Jen bůh ví, a nic neříká
Ve zvuku, ve světle, v životě

Je bez konce dno, když začneme padat
Žádný vrchol ve výšce, když chceme vystoupat
A toto srdce je vězení se zlatými řetězy
Kde leží klíče

Jen bůh ví, jak padáme
Když se po něm napřahujeme
V tomto vakuu času a prostoru
V tichu uvnitř
Jen bůh ví
Uvnitř

Je to kapka z oceánu, hvězda z oblohy
Zrnko písku ze země, slza z oka
Když světlo je před námi a září v našem životě
V tichu uvnitř
Jen bůh ví
Judith - 01.10.2023 14:57:15 #
Texty kopíruju z netu - písničky, co vybírám, znám většinou tak dobře, že umím posoudit, jestli sedí. I'll Be Around v návaznosti na předešlou The Silent within evokuje průlom, až zjevení... Vezmu ji taky, ty dvě patří k sobě. Celkově jde o mnohem jednodušší texty než na albu Sex & Religion, to jsou až filozofické traktáty. 
stargazer - 01.10.2023 14:36:30 #
I'll Be Around je jedna z těch hitovějších z alba Ultra Zone. Díky za překlad. Judith, ty texty překládáš z cd bokletu nebo si je najdeš na síti ?
Judith - 01.10.2023 11:15:54 #
Steve Vai: I'll Be Around  >> odkaz
album The Ultra Zone, 1999, zpívá on sám

Překlad nechávám v jazykově neutrálním mužském rodě, jelikož podle mě nejde o obvyklý love song. Osobně skladbu slyším jako milostnou píseň v ryzím slova smyslu, radostně hravý a velebně vznešený slaďák. Docela mi pocitově navazuje na poselství Endless Dream.

Words fall silent when no one will hear
Emotions are deadly when there's too much to fear
Touch a feeling and we feel again
To know the pleasure, we must know the pain

I'm going down for the last time
Open your eyes

Who's gonna hear you when you're callin'
And who's gonna catch you when you're fallin'
Who's gonna trust you
Well I'll be around for a while

And who's gonna heal you when you're bleeding
And who's gonna give to you when you're needing
And who's gonna love you
Well I'll be around for a while

When love lies bleeding only fools are bold
They search for pennies in a pot of gold
Faith is dying when no one's to trust
But your soul is crying
And it's glorious

It's coming down to the last time
Open your heart

Who's gonna hear you when you're callin'
And who's gonna catch you when you're fallin'
And who's gonna laugh with you
Well I'll be around for a while

And who's gonna warm you when you're freezing
And who's gonna hold you when you're screaming
And who's gonna promise you
To be around for a while

There you stand, drowning in the rain
Kidding yourself the wind don't sting
And all this time the thing you want is calling to you

I dig the way you take that storm
While spitting in the face of right and wrong
Well you could let down your defenses
When you're in my arms

You could touch my face
In my arms
You could dream on and on
In my arms
You would never be alone
In my arms
You could cry like a child
In my arms

Who's gonna hear you when you're callin'
And who's gonna catch you when you're fallin'
And who's gonna trust you
Well I'll be around for a while

And who's gonna mend you when you're broken
And who's gonna find you when you're stolen
And who will always love you
I'll be around for a while

And who's gonna shield you when it's rainin'
And who's gonna kneel with you when you're prayin'
Who's gonna feel for you
Well I will, I'll be around for a while

Who's gonna help you when you're tryin'
And who's gonna hold you when you're dyin'
Who's gonna beg you
To be around for a while

---

Slova mlčí, když není, kdo by slyšel
Emoce jsou smrtící, když je strachu příliš
Dotkni se pocitu a zase procitneme
Poznat potěšení znamená poznat bolest

Sestupuji, naposledy
Otevři oči

Kdo tě uslyší, když voláš
Kdo tě zachytí, když padáš
Kdo ti bude věřit
Já budu blízko, na chvíli

Kdo tě vyléčí, když krvácíš
Kdo ti dá, když jsi v nouzi
Kdo tě bude milovat
Na chvíli budu poblíž

Když láska skomírá, jen pošetilí mají odvahu
Hledají drobné mezi zlaťáky
Víra umírá, když není, kdo by věřil
Ale tvoje duše pláče
A je to nádherné

Přichází to, do posledka
Otevři srdce

Kdo tě uslyší, když voláš
Kdo tě zachytí, když padáš
Kdo se s tebou bude smát
Já tam budu, na chvíli

Kdo tě zahřeje, když mrzneš
Kdo tě podrží, když křičíš
A kdo ti slíbí
Že s tebou chvilku pobude

Tady stojíš, toneš v dešti
Namlouváš si, že ten vítr neštípe
A to, co chceš, tě celou dobu volá

Já proklestím cestu, ty se postarej o tu bouři
Zatímco pliveš do tváře správnému a špatnému
Můžeš shodit všechny obrany
Když jsi v mém náručí

Můžeš se dotknout mé tváře
V mém náručí
Můžeš snít a snít
V mém náručí
Nikdy nebudeš sám
V mém náručí
Můžeš plakat jako dítě
V mém náručí

(kytarové sólo)

Kdo tě uslyší, když voláš
Kdo tě zachytí, když padáš
Kdo ti bude věřit
Budu někde blízko, na chvíli

A kdo tě spraví, když jsi rozbitý
Kdo tě najde, když jsi ukradený
A kdo tě bude vždycky milovat
Já tam někde budu, na chvíli

Kdo tě zaštítí, když prší
Kdo s tebou poklekne, když se modlíš
Kdo s tebou bude cítit
Budu blízko, na chvíli

Kdo ti pomůže, když zkoušíš
Kdo tě bude držet, když umíráš
Kdo tě bude prosit
Abys tu ještě chvíli byl
Judith - 11.09.2023 11:14:30 #
Pokaždé mě to znovu překvapí, ale pohled na datum 11. září mi určuje tón. V roce 2001 jsem první rok učila - pamatuju si, jak jsem šla druhý den ráno k prvákům (na střední), tehdy nikdo moc nevěděl, co vlastně bude, všichni byli otřesení (útoky přišly odpoledne našeho času den předtím). Nikdy jsem moc nefandila přístupu tvářit se, že se nic neděje, když se děje, ačkoli režim a klid jsou důležité, zvlášť pokud jde o děti, a otřesenou důvěru ve svět může nejlépe ochránit počítání rovnic. 

Přemýšlela jsem, co s nimi tu hodinu budu dělat, o čem si budeme povídat? Protože něco dělat musíme... Četli jsme nakonec Seiferta, básně věnované Praze, dali jsme mimo jiné celý Věnec sonetů, který je o okupaci. Nechali jsme se tím unášet a kolébat. Umně propletená nádhera mateřské řeči, řád ve slovech, láska k domovu probuzená pocitem ohrožení, básnické obrazy, které zachycují a usměrňují všudypřítomné chvění. Podaná ruka, pro kterou jsem sáhla do knihovny a která nás tím prvním nárazem všechny provedla. 

Událostmi 11. září je volně inspirované album The Residents: Demons Dance Alone. Drobné příběhy skládají mozaiku, co všechno se děje v ulicích New Yorku. Napůl vyšinutým, ale převážně klidným, až jemným způsobem zpívají o zradě, násilí, šoku, bolesti amputované nohy. O setrvačnosti, kterou bolest má - příběh beznohého žebráka je dovedený do okamžiku, kdy mu zemře myš, která bydlela v jeho ponožce, takže je ten kus oděvu definitivně nanic. Vybrala jsem skladbu o krádeži auta. Refrén na konci se opakuje... strašlivě dlouho.

The Residents: The Car Thief  >> odkaz

(I once
I once
I once was part of you)

You hoped that the (I once)
Hands choking me (I once)
Had broken me apart (I once was part of you)

(Now I don't
Now I don't
Now I don't believe in you)

My open end ([Could he?])
Your only friend ([Could he?])
Was always in the dark ([Could he?] [?])

'Til I took a shoe (I can't)
That belonged to you (I can't)
Then took a torch to your new car (I can't be [?])

And now that car
Looks like a star
That's fallen far from the dark

And as my pain
Turns into flames
No one blames my heart

As my pain
Turns into flames
No one blames my heart

---

Jednou 
Kdysi
Jsem byl tvojí součástí

Doufal jsi, že ty ruce
Které mě dusily
Mě zlomily

A teď
A teď
Teď ti nevěřím

Můj otevřený konec (Mohl to udělat?)
Tvůj jediný přítel (Mohl?)
Byl vždycky temný (Mohl?)

Dokud jsem nevzal botu (Nemůžu)
Která byla tvoje (Nemůžu)
A pak pochodeň do tvého nového auta (Nemůžu být...)

A teď to auto
Vypadá jako hvězda
Padající z výšky temnot

A jak se moje bolest 
Proměňuje v plameny
Nikdo nepodezírá mé srdce

Jak se moje bolest 
Mění v plameny
Nikdo by nevinil mé srdce
Antony - 11.09.2023 08:14:24 #
Držím se tématu a zdroje, z něhož se rozvinula diskuze. Napsal jsem, že výklad významu textu je pošetilost. Jediné, co v něm můžeme najít, jsou účinky na naši osobu, naše psýché, v momentálním rozpoložení a životním stavu. Spojující prvek s jiným vnimatelem je dílem náhody (která má roli poledne), dílem generalizace. Spojující prvek s autorem je zcela vyloučen. Ano, můžeme si myslet, můžeme být dokonce přesvědčeni o tom, že jsme zcela pochopili, zcela souzníme. Je to ovšem jen náš vnitřní a jedině na naši osobu ohraničený pocit. Neb umění nelze pochopit.

No, a celá následná diskuze se od tohoto zdrojového tématu ve slovních protuberancích velmi odchýlila. Místo relevantních argumentů jsou tu příhody odjinud. Ve smyslu původní otázky to nepřineslo nic objevného, ale hlavně je tím porušena zásada sémantické relevance, na což jsem citlivý. Proto reakce je taková, jaká je.

Nemám nic proti nápadům, hypotézám a pracovním myšlenkovým verzím názoru. Taždý si tím musí projít. Dokonce vnímám, to nechci nijak popírat, že v onom spíše neorganizovém slovopění jsou cenná zrnka. Ale jako celek to postrádá právě ten systém, o který stojím. Abych se mohl s něčím stotožnit. Jenže tady jsou zatím jen suroviny, na hromadě leží nezpracovaná úvahová ruda. Jsou v ní nedokončeny procesy, které jsem prodělal a vyřešil mnoho let zpět. Nechce se mi k nim vracet. Já už své kolo vynalezl. Chci jiné hotové kolo, abych se mohl inspirovat jinými konstrukčními detaily. Píšu v metaforách, tedy sázím na schopnost čtenáře rozkódovat je.

Možná bych mohl natvrdo napsat to, co jsem se v předchozích textech snažil více či méně zdvořile naznačit. Obávám se, že by to ale k výsledku nevedlo, spíše ke kontroverzi, a to nechci.. Místo toho si dovolím jednu malou avšak zásadní vzpomínku.

Když před drahným časem Jaroslav Seifert získla Nobelovu cenu za literaturu (1984), bylo s ním uskutečněno několik rozhovorů. Tento bolševikem umlčený básník (neboť ideologické odpadlictví je horší než bezvěrství) byl vytažen na světlo publicistiky. Nevzpomenu si na zdroj, bylo to nejspíš na Vltavě, kdy příhodu zmínil některý z redaktorů. Zeptal se Seiferta, jak mají význam jeho veršů ve školách vykládat. Co tím básník chtěl říci? Seifert se zarazil a pak se udiveně zeptal. Cože? To se ještě dělá?


Já se s klasikem ptám úplně stejně, a možná ještě více udiveněji. Pišme překlady, vzdejme se pošetilých výkladů. 
předchozí »
Copyright © easyaspie.cz Created in 0.0603 s.